عملکرد شرکتها

انتشار گزارش خوب از سوی زفکا

کشت و دارمداری فکا در اردیبهشت 19 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش گوساله نر شرکت دوبرابر شده و عامل اصلی رشد 5% فروش ریالی ماهانه بوده است.

انتظار میرود شرکت در سال جاری 320 تومان و در سال آینده 400 تومان سود به ازای هر سهم بسازد. انتظار میرود اثرات طرح  توسعه ماکو از سال 1401 در سودآوری سهم نمایان شود.

در سالهای 1401 و 1402 سودآوری سهم به 540 و 740 تومان خواهد رسید. شرکت همچنین در نظر دارد گاوداری 3000 راسی جدیدی در شهرستان خدابنده احداث نماید. این پروژه از نظر تعداد دام شیری مانند پروژه ماکو میباشد.

البته زمان دقیق شروع اثرگذاری پروژه خدابنده در سودآوری شرکت هنوز مشخص نمی باشد.
در سال قبل شرکت 66 هزار تن شیر فروخته است و برای سال پیش رو انتظار فروش 75 هزار تنی شیر را دارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا