عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد بزاگرس

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در یک ماهه تیر 99،  25 میلیارد تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل 42 درصد افزایش را گزارش کرده است. 

مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، 22 درصد رشد داشته است.

تولید و فروش بزاگرس در تیرماه 631.271 مگاوات ساعت بوده و این مقدار به نسبت خرداد افزایش 17 درصدی را نشان میدهد.

مجموع مبلغ فروش شرکت در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  57 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 8 درصد افزایش یافته است!

بزاگرس  انرژی نیروگاه را در ماه  چهارم سال به نرخ  425.384ریال به ازای هرمگاوات ساعت فروخته است. این نرخ نسبت به ماه قبل افزایش 3 درصدی داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا