عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت سنگ آهن گهر زمین(کگهر)

سنگ آهن گهر زمین در یک ماهه تیر 99،  821 میلیارد تومان فروخته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 28 درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است.

مجموع تولید شرکت در تیرماه 2.343.906 تن گزارش شده که نسبت به ماه قبل 12 درصد رشد داشته است.
54 درصد از کل مبلغ فروش مربوط به کنستانتره سنگ آهن و 44 مربوط به کلوخه سنگ آهن است.

مقدار فروش کل در این ماه 1.418.384 تن است که نسبت به ماه قبل 26 درصد رشد داشته است.

مجموع مبلغ فروش کگهر در 7 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  3998 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته  42 درصد افزایش یافته است.

شرکت، کنستانتره سنگ آهن را در ماه  چهارم سال به نرخ 10.276.598 ریال و کلوخه سنگ آهن را به نرخ 3.799.293 ریال به ازای هر تن فروخته است. نرخ ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 33 و افزاش 10 درصدی داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا