عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت ویتانا بهمن99

ویتانا (غویتا) در بهمن ماه 99، 70.7 میلیارد تومان را از محل فروش محصولات خود شناسایی کرده که این رقم نسبت به دی ماه افزایش 28.1 درصدی داشته است.

سهم درآمد صادراتی از درآمد کل در بهمن ماه 12.5 درصد می باشد که این عدد در دی ماه 7.5 درصد بوده است.

در بهمن ماه نرخ فروش داخلی محصولات غویتا نسبت به دی ماه افزایش 8 درصدی یافته است.

مقدار فروش محصولات داخلی غویتا در بهمن ماه برابر با 2.4 هزارتن بوده است که این مقدار نسبت به ماه قبل افزایش 4.3 درصدی یافته است.

درآمد غویتا از ابتدای سال مالی تاکنون 125.9 میلیارد تومان بوده است که این عدد در مدت مشابه سال قبل 72.9 میلیارد تومان بوده که افزایش 72.7 درصدی را نمایش می دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا