عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی پارس (پارس) منتهی به 1399/04/31

پتروشیمی پارس در تیرماه،  1406 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه 21 درصد افزایش را گزارش کرده است.مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 3 درصدی داشته است.  استایرن منومر و اتان به ترتیب در اولویت مبلغ فروش شرکت هستند.

مقدار تولید شرکت در تیرماه 321.898 تن بوده است که به نسبت خرداد 1 درصد کاهش داشته است. مقدار فروش پارس در تیر به 268.253 تن رسیده که رشد 7 درصدی را نشان میدهد.

نرخ فروش استایرن منومر در تیر  92.418.744 ریال و نرخ اتان به ازای هر تن فروش 36.629.453 ریال میباشد. نرخ ها به ترتیب نسبت به خرداد رشد 18 و 7 درصدی داشته اند.

مجموع مبلغ فروش پارس در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  5666 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  8 درصدی داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا