عملکرد شرکتها

بررسی میزان رشد و سودآوری در زفکا

شرکت 18 میلیارد تومان فروخته که نسبت به فروش 16.6 میلیارد تومانی ماه قبل اندکی افزایش یافته است.
5900 تن شیر در اسفند فروخته بود که 6120 تن در فروردین رسیده است. انتظار می رود در سال جاری 220 تومان سود به ازای هر سهم بسازد.

انتظار می رود سود سال جاری به 330 و سال 1400 به 450 تومان برسد. انتظار می رود طرح توسعه ماکو از سال آینده به سودآوری برسد.

به همین دلیل حاشیه سود خالص شرکت که در سال جاری حدود 35% بوده به 60% در سال 1402 برسد.
شرکت در سال جاری افزایش سرمایه را به احتمال زیاد برای تکمیل طرح توسعه ماکو در دست خواهد داشت.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا