عملکرد شرکتها

بررسی گزارش دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 نماد زپارس

گزارشی که شرکت زپارس ارائه نموده حسابرسی نشده است و در تاریخ 1398/08/22 ارائه نموده است حاکی از سودآوری نماد زپارس می باشد.

شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 1398 به ازای هر سهم 1,088 ریال سود محقق کرده؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از درآمدهای عملیاتی بوده است.

«زپارس» با سرمایه ثبت شده 325,340 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 353,891 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا