سهام عرضه اولیه

عرضه اولیه گدنا

کترینــگ دونــا در ســال 1394تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد. هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت.

اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت  5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه  40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت. ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.

نماد: گدنا

شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

زیرگروه: هتل و رستوران 

بازار : دوم فرابورس

وب سایت: http://donacatering.ir/fa/home-fa/

تاریخ درج در بازار: 1398/07/16

تاریخ و ساعت ثبت سفارش: روز سه شنبه 1399/05/28ساعت 13 الی 17

تاریخ تخصیص سهام: روز چهارشنبه 1399/05/29

تعداد کل سهام شرکت: 300.000.000 سهم

تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 51.000.000 سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها : 9.000.000 سهم

میزان عرضه (درصد): 20 درصد

مدیر عرضه: شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار

متعهدین خرید: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و شرکت تامین سرمایه تمدن

سقف تعهد خرید: 50 درصد از کل سهام قابل عرضه

حداکثر سهام قابل خرید: 20 سهم

دامنه قیمت: 5800 ریال الی 6000 ریال

حداکثر مبلغ خرید: 120.000 ریال

پیش بینی میزان مشارکت:

انتظار داریم در عرضه اولیه این نماد 6 میلیون نفر شرکت کنند که به هر کد معاملاتی (نفر) در حدود 8 عدد سهم (حدود 48.000 ریال ) تعلق خواهد گرفت.

به روزرسانی پس از عرضه:

در جریان عرضه اولیه سهم ” گدنا ” به هر کد (نفر)، حداکثر 10 سهم درقیمت 6000 ریال (سقف قیمت) ، تخصیص یافته است. (حدود 6 هزار تومان )

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا