عملکرد شرکتها

گزارش عملکرد خوب به پرداخت ملت (وبملت)

شرکت “به پرداخت ملت” با سهم 22.5 درصدی از تعداد تراکنشها (شکل اول) و سهم 23.87 درصدی از مبلغ آنها (شکل دوم) همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است.

اختلاف سهم مبلغی بیش از 8 درصد بین دو شرکت نخست بازار, نقش شرکت “به پرداخت ملت” را در میزان ارزش ریالی تراکنشهای پرداخت کارت به روشنی نشان می دهد. این در حالیست که شاخص فوق در مولفه تعدادی رقمی در حدود چهار درصد است.

در مهر ماه همانند ماه قبل شرکتهای “به پرداخت ملت”, “آسان پرداخت پرشین”, “پرداخت الکترونیک سامان” و “الکترونیک کارت دماوند” به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به این معناست که جذب تراکنشهای این شرکتها بر روی کارتخوانها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان هایشان از کل کارتخوانهای کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوانهای فروشگاهی این شرکتها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به نسبت سایر شرکتها موفق تر عمل نموده اند.

مبلغ فروش شرکت در مهرماه نسبت به ماه گذشته افزایش 22 درصدی داشته است. بخشی از درآمد شناسایی شده در ماه جاری مربوط به تعدیل درآمد های ماههای قبل بوده که در نتیجه تایید صورت وضعیتها لحاظ و اعمال گردیده است.

متوسط فروش 7 ماه شرکت در سال 98، مبلغ 164 میلیارد تومان است که نسبت به مقدار مذکور در کل سال 98، افزایش 22 درصدی داشته است.

بنظر می رسد شرکت های پرداخت الکترونیک افزایش نرخ خدمات در آینده داشته باشند. مقدار و تاثیر آن تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت خواهد داشت.

شرکت در حال تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه  از محل سود انباشته و آورده نقدی تا 260 میلیارد تومان می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا