گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/13

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 1143 واحد افزایش به 231414  و شاخص بازار دوم با 3943  واحد افزایش به 669396 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1713  واحدی ( مثبت  0.5 درصد ) در322528  واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 83  واحدی در 4199  واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا و حکشتی با تاثیر به ترتیب مثبت  301 و 118 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

همراه و پارس با  تاثیر به ترتیب منفی 155 و 85 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و کگهر با تاثیر به ترتیب مثبت 35.8 و 9.7  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و ارفع با تاثیر به ترتیب منفی 3.9 و 0.74 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.4 میلیارد معامله معادل  16259 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7 میلیارد معامله معادل  12655 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به با ارزش به چکاپا و ونوین ترتیب حدود 716 و 502  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ونوین  با حجم به ترتیب حدود 384 و 160 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه کاوه و فلوله معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 3 ثبت کردند. فولای ، فایرا و فنوال  معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 3 و 4.2  ثبت کردند. فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.8  ثبت کردند. ذوب ، فملی ، فولاد و وتوکا معاملات به ترتیب حدود  141 ، 46 ، 42 و 9 میلیون سهمی خودرا در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه وپترو و شیراز معاملات به ترتیب حدود 9 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.2 ثبت کردند. شفارس و شغدیر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.7 و 1.9 ثبت کردند. تاپیکو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.2 و 1 ثبت کردند. شاراک و فارس  معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 0.3 ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خریخت و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 42 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.2 ثبت کردند.  خگستر و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 13 و 10   میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.4 ثبت نمودند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 97 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.8  ثبت کردند. ورنا ، خودر و وخاهن معاملات به ترتیب حدود 15 ، 14 و 7  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.6 ، 0.5 و 0.8  ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 77 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردد.

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه ونوین و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 160 و 43 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.6 ثبت نمودند. وپارس و وبملت معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.7 ثبت نمودند. دی و وملل معاملات به ترتیب حدود 28 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1 ثبت نمودند. وبصادر معاملات حدود 114 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت نمود.  وتجارت معاملات حدود 384 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثنوسا ، ثپردیس و ثتران معاملات به ترتیب حدود 25 ، 11 و 11  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 ، 3.7 و 0.8 ثبت کردند. ثشرق و ثرود معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.4 ثبت کردند. ثعمرا و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 7 و 6  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.3 و 1.2  ثبت کردند. ثمسکن و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 20 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  0.3 و 0.4 ثبت کردند .

گروه سرمایه گذاریها:

در این گروه وخارزم ، سرچشمه و وآتی معاملات به ترتیب حدود 71 ، 36 و 32  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 2.6 و 4.7 ثبت نمودند. پردیس و واعتبار معاملات به ترتیب حدود 17 و 13  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 4.3 ثبت کردند.وبیمه و وسبحان  معاملات حدود 9 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.7 ثبت کردند. وگستر و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 11 و 3 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 3 ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه ونفت و شسپا  معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.6 و 3.2 ثبت نمودند. شرانل و شپاس معاملات به ترتیب حدود 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 2.1 ثبت کردند. شپنا و شبندر معاملات به ترتیب حدود 25 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی1 و 0.5 تجربه نمودند. شتران معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 77 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد.

بجهرم  معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.11 تجربه کرد.

چکاپا معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.03 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا