گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/16

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 4484 واحد افزایش به 235898 و شاخص بازار دوم با  6853 واحد افزایش به 676249  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 5096 واحدی( مثبت 1.98 درصد ) در 327624 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 69 واحدی در 4228 واحد به کار خود پایان داد.

فملی و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 600 و 708 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شخارک  وهمراه  با  تاثیر به ترتیب منفی 136 و 74  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو  و مارون  با تاثیر به ترتیب مثبت 13 و 11 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

سرچشمه  و رنیک  با تاثیر به ترتیب منفی1.75  و0.85  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.692  میلیارد معامله معادل  20.332 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.934 میلیارد معامله معادل 12.706  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و فملی با ارزش به ترتیب حدود 676 و 614  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت  و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 382و205  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 6 و 17میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5  درصد  ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 166.4 و 141  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.32 و مثبت 4  ثبت کردند. فایرا ، فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 17 ، 5.4 و 8.78 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت  5، 2.6 و 2.4  ثبت کردند. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 101 و 9میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.57 ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.89 به  پایان رساند . نوری و پارسان معاملات به ترتیب حدود 4.6 و 5.6  میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 0.5  ثبت نمودند. شاراک ، فارس و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 4 ، 2 و 2.4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مشابه روز قبل ، صفر تابلو  ومثبت 0.92 ثبت کردند. شپارس و شسینا معاملات به ترتیب 3 میلیون و 151 هزار سهمی خود را در درصدهای مثبت 5 به ثبت رساندند .

درخودرویی ها:

در این گروه خگستر ، خرینگ ، خموتور معاملات به ترتیب 23 ، 4 ، 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 5 به ثبت رساندند . خفنر معاملات 209 هزار سهمی خود را در درصد 5 مثبت به ثبت رساندند . خودرو و خساپا معاملات به ترتیب 35 و 74 میلیون سهمی خود را در درصد های مثبت 0.49 و 0.18 به پایان رسانیدند . خوساز معاملات 16 میلیونی خود را در درصد منفی 3 به پایان رسانید .

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه دی ، وپست ، ونوین معاملات به ترتیب 30 ، 15 و 108 میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 4.24 و 5 و منفی 0.54 درصد ثبت کردند . وبصادر ، وتجارت معاملات حدود 205 و 383 میلیون سهمی خود را در درصدهای حدودا منفی 1.08 و مثبت 0.22 ثبت کردند . وپاسار ، وسینا ، وملل معاملات به ترتیب 40 ، 11 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.39 ، 3.4 و 2.27 ثبت کردند .

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 45.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  4.15 و0.1 ثبت کردند. ثشرق و وساخت معاملات به ترتیب حدود  13.5  و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5  ثبت کردند. ثتران و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 14 و4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.56 ثبت کردند. ثمسکن معامله حدود 18.62  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.28درصد ثبت کردند . کرمان متوقف می باشد .

گروه سرمایه گذاریها:

وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 70  و 13  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 2.87   ثبت کردند. وبیمه ، وسکاب و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 6.7 ، 4.2  و 22 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 1.66 ، مثبت 1 ومنفی  5 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 48 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 0.32 ثبت کرد. وگستر و وساپا معاملات به ترتیب حدود 15 و 29  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  5  و منفی 1 ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه  شتران معاملات حدود 1016میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.15 ثبت نمود. شبندر و شپنا معاملات حدود 9 و 32  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب صفرتابلو  و مثبت 0.19 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5تجربه نمود. شرانل معامله حدود 2  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  0.67 ثبت نمود. ونفت معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.33 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

بجهرم  معاملات حدود 116 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 تجربه کرد.

بزاگرس  معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد.

قشرین  معاملات حدود 13.4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا