گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/17

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با 4620 واحد افزایش به 240518 و شاخص بازار دوم با  5423 واحد افزایش به 681673  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 4942 واحدی( مثبت 1.51درصد ) در 332567 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 53.56 واحدی در 4282 واحد به کار خود پایان داد.

وبملت و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 389و 367 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو  و بجهرم  با تاثیر به ترتیب مثبت 12.46 و 4.78 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.797  میلیارد معامله معادل  23.094 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.920 میلیارد معامله معادل 55.310  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به بجهرم و وصنا با ارزش به ترتیب حدود 382 و 356  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت  و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 783و309 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 11 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5  درصد  ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 183  و 87  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.4  و 2.5   ثبت کردند. فایرا ، فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 7 ، 3 و 6.7  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت  5، و صفرتابلو   ثبت کردند. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 30 و 8.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و منفی 0.77 ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو معاملات حدود 31.7  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.12 به  پایان رساند . نوری و پارسان معاملات به ترتیب حدود 4  و 13   میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 2  ثبت نمودند. شاراک ، فارس و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 8.7 ،5  و 2.2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.12 ، 0.15   و 2.15 ثبت کردند. شپارس و شسینا معاملات به ترتیب 1.5  میلیون و 43هزار سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.86 و 5  به ثبت رساندند .

درخودرویی ها:

در این گروه خگستر ، خرینگ ، خموتور معاملات به ترتیب 17 ، 3.8 ، 5.6 میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 5 به ثبت رساندند . خفنر معاملات 87  هزار سهمی خود را در درصد 5 مثبت به ثبت رساندند . خودرو و خساپا معاملات به ترتیب 29.4 و 111 میلیون سهمی خود را در درصد های مثبت 3.5 و 0.46به پایان رسانیدند . خوساز معاملات 14 میلیونی خود را در درصد مثبت  5 به پایان رسانید .

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه دی ، وپست ، ونوین معاملات به ترتیب 45 ، 8.8  و 96 میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 5 و 1.18و 1.14  درصد ثبت کردند . وبصادر ، وتجارت معاملات حدود 310 و 783 میلیون سهمی خود را در درصدهای حدودا مثبت  3.62 و مثبت 3.35 ثبت کردند . وپاسار ، وسینا ، وملل معاملات به ترتیب 67 ، 6 و 44 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.38 ، منفی 1.53 و مثبت 3 ثبت کردند .

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 77.8  و 15.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت   5 و4.08 ثبت کردند. ثشرق و وساخت معاملات به ترتیب حدود  14.4  و 2.3  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 0.61  ثبت کردند. ثتران و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 9 و5.3   میلیون سهمی خود را در درصدهای مثبت 5 ثبت کردند. ثمسکن معامله حدود 30  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  5  ثبت کردند .

گروه سرمایه گذاریها:

وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 19 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.8   ثبت کردند. وسکاب و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود   8.8  و 14 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 0.39 و 1.71  ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 118 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 4.82  ثبت کرد. وگستر و وساپا معاملات به ترتیب حدود 5.4 و 29  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5  و 1.06 ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه  شتران معاملات حدود 24.6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.61  ثبت نمود. شبندر و شپنا معاملات حدود 6.3 و 35.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8  و 1.39  ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 1.2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.49 تجربه نمود. شرانل معامله حدود 1.3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.1  ثبت نمود. ونفت معاملات حدود 6.8  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

بجهرم  معاملات حدود 130 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 تجربه کرد.

بزاگرس  معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا