گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/18

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با  1693 واحد افزایش به 242212   و شاخص بازار دوم با 9482  واحد افزایش به 691155 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3224  واحدی ( مثبت 0.97  درصد ) در 335791 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش  68 واحدی در 4351  واحد به کار خود پایان داد.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 4.6  میلیارد معامله معادل 22975 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل  14847 میلیارد ریال بود.

فارس و شتران با تاثیر به ترتیب مثبت 346 و 309 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

رمپنا و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 350 و 179 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و کوثر با تاثیر به ترتیب مثبت 19 و 3.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

چکاپا و بمپنا با تاثیر به ترتیب منفی 2.2 و 0.89 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خساپا و وبشهر  با ارزش به ترتیب حدود 628 و 528 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 427 و 276  میلیون سهم بود.

در گروه فلزات:

در این گروه ذوب ، فنوال و کویر معاملات به ترتیب حدود 184 ، 21 و 15  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 3.7 و 4.1 ثبت کردند. وتوکا و کاوه معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 0.5 ثبت کردند. فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 5 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1.6 ثبت کردند. فملی و فخوز معاملات به ترتیب حدود 41 و 5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 1.4 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو و پترول معاملات به ترتیب حدود 37 و 34 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 2.5 ثبت کردند.  شغدیر ، فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 16 ، 16 و 12  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.8 ، 2 و 2.4 ثبت نمودند. شرارک و نوری معاملات به ترتیب حدود 5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.9 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 3.2  ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا ، خپارس و خزامیا  معاملات به ترتیب حدود 276 ، 165 و 92 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 2.7 و 2.8 ثبت کردند. خریخت ، ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 57 ، 57 و 53 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 3.6 و 4.2 ثبت کردند. خبهمن ، خگستر و خاذین معاملات به ترتیب حدود 31 ، 18 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 ، 4.5 و 4.6 ثبت کردند.

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 427 و 185 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.2 و 1.2 ثبت نمودند. وبملت معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.2 ثبت نمود. ونوین و وملل  معاملات به ترتیب حدود 117 و 35 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 2.2  ثبت نمودند. دی ، وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 29 ، 23 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 2.2 و 0.5 ثبت نمودند.  وپاسار معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود ار در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثعمرا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 40 و 26  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.7 ثبت کردند. ثاخت و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 23 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4.9 ثبت کردند. ثشرق و ثفارس معاملات به ترتیب حدود  19 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.2 و 4.9 ثبت کردند. آ س پ معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.2 ثبت کرد .

گروه سرمایه گذاریها:

در این گروه وساپا ، وخارزم و وآتی معاملات به ترتیب حدود 60 ، 55 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 2 و 1.4 ثبت نمودند. پردیس و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 17 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 1 ثبت کردند.واعتبار و وتوصا  معاملات به ترتیب حدود 9 و 7  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت  2.5 و 1.6 ثبت کردند. سرچشمه و وصنا معاملات به ترتیب حدود 25 و 18  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 2.9 ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه  شپنا ، شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 76 ، 66 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 ، 4.7 و 4.5 ثبت نمودند. شسپا و شنفت معاملات به ترتیب حدود 9 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 4.5 ثبت کردند. شبریز ، شاوان و شرانل  معاملات  حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 ، 4.1 و 0.7  تجربه نمود. ونفت معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود.

سایرگروه ها:

وبشهر معاملات حدود 118 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.

البرز معاملات حدود 105 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 تجربه کرد.

بجهرم معاملات حدود 103 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا