گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/19

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 2266 واحد افزایش به 244478و شاخص بازار دوم با  9122 واحد افزایش به 700278 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3642  واحدی( مثبت 1.08 درصد ) در 339434 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 40.90  واحدی در 4392 واحد به کار خود پایان داد.

تاپیکو  و پارسان  با تاثیر به ترتیب مثبت 358 و 257 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون  و ذوب  با تاثیر به ترتیب مثبت 1.013 و 8.76   واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.79 میلیارد معامله معادل  270.81 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2.192 میلیارد معامله معادل 15.358  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به تاپیکو  و فخوز 2 با ارزش به ترتیب حدود 932.873 و 887.207  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت  و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 523.7 و528.6  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 15 و 7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و  3.2 درصد  ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 368  و 76  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6   و 0.12   ثبت کردند. فایرا ، فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 6.7 ، 5 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت  0.86 ، منفی 3.7 و مثبت 0.99   ثبت کردند. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 52.7  و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.41  و مثبت  0.27  ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو معاملات حدود 274  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5  به  پایان رساند . نوری و پارسان معاملات به ترتیب حدود 7.77  و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 5 و 2.42 ثبت نمودند. شاراک ، فارس و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 8.3  ،22  و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.51 ، 0.42   و منفی 0.45 ثبت کردند. شپارس و شسینا معاملات به ترتیب 456  هزار  و 147 هزار سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.76 و مثبت 2.83  به ثبت رساندند .

درخودرویی ها:

در این گروه خگستر ، خموتور معاملات به ترتیب 21 ، و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 2.69 و 3 به ثبت رساندند . خفنر معاملات 5.6  میلیون  سهمی خود را در درصد 0.67 مثبت به ثبت رساندند . خودرو و خساپا معاملات به ترتیب 55 و 171 میلیون سهمی خود را در درصد های مثبت 1.14 و منفی 1.01 به پایان رسانیدند . خوساز معاملات 14 میلیونی خود را در درصد منفی  3 به پایان رسانید .

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه دی ، وپست ، ونوین معاملات به ترتیب 32 ، 8  و 120  میلیون سهمی خود را در درصدهای منفی 4.4 ، 1.38 و 0.99  درصد ثبت کردند . وبصادر ، وتجارت معاملات حدود 528.6  و 523.7  میلیون سهمی خود را در درصدهای حدودا مثبت  2.25 و مثبت 2.6 ثبت کردند . وپاسار ، وسینا ، وملل معاملات به ترتیب 59  ، 15  و 112.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب صفرتابلو  ، مثبت 0.84  و مثبت 2.2  ثبت کردند .

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 108.7 و 52  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.84 و5  ثبت کردند. ثشرق و وساخت معاملات به ترتیب حدود  15 و 2.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  4.57 و 3.65   ثبت کردند. ثتران و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 25 و5.8   میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.61 و  4.46 ثبت کردند. ثمسکن معامله حدود 31  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  3.62  ثبت کردند .

گروه سرمایه گذاریها:

وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 25.6 و 10.7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  5 و مثبت 0.27 ثبت کردند. وسکاب و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود   10 و 8.7  میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت  1.27  و منفی 0.45   ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 69.6  میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 2.46  ثبت کرد. وساپا معاملات 33.7 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 2.44  ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه  شتران معاملات حدود 26.6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.35   ثبت نمود. شبندر و شپنا معاملات حدود 7 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1.34 و 1.12 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 1.3  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.37  تجربه نمود. شرانل معامله حدود 2   میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.37  ثبت نمود. ونفت معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.92 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

اخابر  معاملات حدود 26  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3  تجربه کرد.

کنور  معاملات حدود 19  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.52  ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا