گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/20

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با  269 واحد کاهش به 244209   و شاخص بازار دوم با  957 واحد افزایش به 701236 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 47.8  واحدی ( منفی 0.01  درصد ) در 339386 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 6.3  واحدی در 4385  واحد به کار خود پایان داد.

تاپیکو و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 310 و 305 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فولاد و شتران با  تاثیر به ترتیب منفی 221 و 148 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

هرمز و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 6.4 و 4.2  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

میدکو و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 5.3 و 3  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.3 میلیارد معامله معادل 19767  میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.9 میلیارد معامله معادل 14199  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به بترانس و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 594 و 549  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 384 و 263  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب و فملی معاملات به ترتیب حدود 263 و 27  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.2 ثبت کردند. فولای و کاوه معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.32و 0.2 ثبت کردند. هرمز و فایرا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 0.5  ثبت کردند. فولاد و فنوال معاملات به ترتیب حدود 33 و 12  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 4.1 ثبت کردند. کویر و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 9 و 7  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 2.7  ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو  معاملات حدود 103 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4 ثبت کرد. شیران و شغدیر  معاملات حدود 15  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 8.5 و 2.3  ثبت نمودند. پارسان ، نوری و شفارس معاملات به ترتیب حدود 8 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت کردند. پترول و فاذرس معاملات به ترتیب حدود 24 و 6  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.2  ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خودرو ، خریخت و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 53 ، 32 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 ، 0.2 و 8.5 ثبت کردند. خاذین ، خگستر و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 27 ، 20 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 ، 1.8 و 1.1  ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 100 و 89 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 34 و 17  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 منفی ثبت کردند.

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه وملل معاملات حدود 67 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1  ثبت نمود. وتجارت ، وبصادر و ونوین معاملات به ترتیب حدود 343 ، 183 و 92 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 ، 1.3 و 1.3 ثبت نمودند. وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 40 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1.1  ثبت نمودند. دی و وپارس معاملات به ترتیب حدود 23 و 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت نمودند.

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثنوسا ، ثعمرا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 67 ، 25 و 15  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 6.1 ، 4.5 و 0.2 ثبت کردند. ثمسکن و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 13 و 12  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 3.7  ثبت کردند. ثاخت و ثفارس معاملات به ترتیب حدود  10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 1.1 و 0.2 ثبت کردند. ثشاهد و ثرود معاملات به ترتیب حدود8 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1  ثبت کردند .

گروه سرمایه گذاریها:

در این گروه وآوا ، وبوعلی و وآتی معاملات به ترتیب حدود 28 ، 18 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9.9 ، 4.4 و 0.4 ثبت نمودند. وخارزم ، وساپا و وگستر معاملات به ترتیب حدود 41 ، 32 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.6 ، 2 و 6 ثبت کردند. پردیس و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 18 و 10  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 1.1  ثبت کردند. سرچشمه و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 9 و 5 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 1.3  ثبت کردند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه  شبندر ، شنفت و شپاس معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 ، 4.7 و 4 ثبت نمودند. شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 23 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.1 ثبت کردند. شسپا و ونفت معاملات  به ترتیب حدود 7 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 2.4 تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

بترانس معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد.

وبشهر معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 تجربه کرد.

تبرک معاملات حدود 57 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا