گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/23

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با  2249 واحد افزایش به 246458  و شاخص بازار دوم با  10594 واحد افزایش به  711831 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش   3905 واحدی ( مثبت 1.1  درصد ) در  343291 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 63  واحدی در 4449  واحد به کار خود پایان داد.

فملی و تاپیکو با تاثیر به ترتیب مثبت  440 و 292 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

اخابر و همراه با  تاثیر به ترتیب منفی 83 و 45  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

هرمز و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 7.6 و 7.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

دماوند و شاوان با تاثیر به ترتیب منفی 2.2 و 1.1  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 5.2  میلیارد معامله معادل 25777 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 13451 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فباهنر و داوه  با ارزش به ترتیب حدود 899 و 496 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر  با حجم به ترتیب حدود 411 و 183 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب ، فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 181 ، 72 و 60 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 ، 1.1 و 3.3  ثبت کردند. کاوه ، فنوال و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 13 ، 8 و 8  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 ، 3.9 و 1.4 ثبت کردند. فولاژ و فخوز معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1.2  ثبت کردند. کویر معاملات حدود 9 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی  1.9 ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو و شیران معاملات به ترتیب حدود 100 و 34  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.7 و 4.9 ثبت کردند.  فارس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 17 و 16   میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.1 و 4 ثبت نمودند. پارسان ، شفارس و شاراک معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 ، 4.4 و 1.7 ثبت کردند. پترول و وپترو معاملات به ترتیب حدود 37 و 3 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.6 و 0.5  ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا ، خپارس و خریخت معاملات به ترتیب حدود 85 ، 73 و 44  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 ، 0.3 و 3.6 ثبت کردند. خودرو ، خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 23 ، 18 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 ، 4.7 و 3.8  ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 38 و 22 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت کردند.

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه ونوین و وملل معاملات به ترتیب حدود 86 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9 ثبت نمودند. وپاسار و دی معاملات به ترتیب حدود 74 و 31 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.5   ثبت نمودند. وبملت و وپارس معاملات به ترتیب حدود 29 و 19  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 411 و 183 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت نمودند.   

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثفارس ، ثنوسا و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 55 ، 22 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 4.2 و 3.3 ثبت کردند. ثشرق و ثتران معاملات به ترتیب حدود 14 و 13  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 4.7  ثبت کردند. ثاخت و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 11 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 2.9 و 1.1  ثبت کردند. آ س پ معاملات حدود 11  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  2 ثبت کرد . ثشاهد معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت نمود.

گروه سرمایه گذاریها:

در این گروه وصنا و وبوعلی معاملات به ترتیب حدود 74 و 20  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.3 و 4.8 ثبت نمودند. وگستر و وآتی معاملات به ترتیب حدود 15 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.2 ثبت کردند.پردیسو وبیمه  معاملات به ترتیب حدود 10 و 5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت  0.6 و 1.4 ثبت کردند. وخارزم ، وآوا و و صنعت معاملات به ترتیب حدود 44 ، 22 و 14 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1.4 ، 2.8 و 1 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه شپنا و شتران  معاملات به ترتیب حدود 32 و 17  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.6 و 1 ثبت نمودند. شپاس ، ونفت و شنفت معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 3.3 و 3  ثبت کردند. شسپا و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 7 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی0.3 و 1.8 تجربه نمودند. شبندر معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت نمود.

سایرگروه ها:

بجهرم معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 60 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5  تجربه کرد.

تاصیکو معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا