گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/24

در پایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با 158 واحد افزایش به 246617  و شاخص بازار دوم با  3784 واحد افزایش به  715615واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش   847 واحدی ( مثبت 0.25 درصد ) در 344139 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 22.2 واحدی در 4471  واحد به کار خود پایان داد.

پارس و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 397 و 395 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

رمپنا و وبملت با  تاثیر به ترتیب منفی 186 و 123 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 11.5 و 5.2  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

ذوب و قاسم با تاثیر به ترتیب منفی 5.4 و 1.5  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.9 میلیارد معامله معادل 32039 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2.2 میلیارد معامله معادل 24103 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به دزهراوی و چکاپا با ارزش به ترتیب حدود 540 و 532 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر  با حجم به ترتیب حدود 399 و 258  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد و فلوله  معاملات به ترتیب حدود 77 ، 35 و 11  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 ، 1.8 و 4.4  ثبت کردند. کویر ، هرمز و فولای معاملات به ترتیب حدود 7 ، 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 ، 2.9 و 6 ثبت کردند. ذوب و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 252 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 4.4  ثبت کردند. فباهنر و فنوال معاملات به ترتیب حدود  12 و 9 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی  1.3 و 2.6 ثبت کردند. کاوه و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 12 و 9  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو ف شغدیر و شیران  معاملات به ترتیب حدود 43 ، 24 و 22  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.2 ، 2.7 و 2 ثبت کردند. فارس ، وپترو و نوری معاملات به ترتیب حدود 12 ، 8 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.7 ، 3.6 و 1 ثبت نمودند. شفارس و پارسان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.7 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 126 و 107 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 50 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 2.1  ثبت کردند. ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 32 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.2 ثبت کردند. خگستر ، ختوقا و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 18 ، 13 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 ، 1.7 و 1.7 ثبت کردند.  خزامیا معاملات حدود 56  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت کرد.

در گروه بانکها و موسسات اعتباری:

در این گروه وبصادر و وسینا معاملات به ترتیب حدود 258 و 169 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 4.9 ثبت نمودند. وتجارت ، ونوین و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 399 ، 103 و 72 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 ، 1.2 و 1.5 ثبت نمودند. وبملت ، دی و وپارس معاملات به ترتیب حدود 53 ، 42 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 ، 2.5 و 2.6 ثبت نمودند.

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات:

دراین گروه ثفارس ، ثعمرا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 60 ، 48 و 36  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 3.7 و 2.5  ثبت کردند. ثپردیس و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1.3  ثبت کردند. ثنوسا ، ثشاهد و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 89 ، 34 و 22  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 0.5 ، 1.9 و 1.1 ثبت کردند. ثاخت و ثرود معاملات به ترتیب حدود 13 و 7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2  ثبت کردند .

گروه سرمایه گذاریها:

در این گروه وخارزم و گوهران معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 4.7 ثبت نمودند. وبوعلی و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 16 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 1  ثبت کردند. وصنا و وساپا معاملات به ترتیب حدود 84 و 39  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1 ثبت کردند. وگستر ، وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 15 ، 15 و 13  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 ، 1.6 و 0.5 ثبت کردند. پردیس ، وسبحان و واعتبار معاملات به ترتیب حدود 11 ، 8 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 2 و 1.9  تجربه نمودند.

گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای :

در این گروه شپاس ، ونفت و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 10 ، 5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.9 ، 2.4 و 0.5 ثبت نمودند. شپنا ، شتران و شسپا معاملات به ترتیب حدود 23 ، 18 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 ، 1.6 و 0.5  ثبت کردند. شبندر و شنفت معاملات به ترتیب حدود 6 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.6 تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 111 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد.

تاصیکو معاملات حدود 89 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 تجربه کرد.

بجهرم معاملات حدود 84 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا